wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin / przetwarzanie danych

Regulamin / przetwarzanie danych

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO twojopryskiwacz.pl

z 24.11.2018

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojopryskiwacz.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.twojopryskiwacz.pl, prowadzony jest przez firmę KBC Krzysztof Barasiński z siedzibą pod adresem 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 46, NIP: 8212359810

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron www.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojopryskiwacz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient składający Zamówienie, może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.twojopryskiwacz.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,


 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą KBC Krzysztof Barasiński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy określone są pod adresem http://twojopryskiwacz.pl/zasady-wysylki-pm-16.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia za pobraniem lub zaksięgowania płatności. Maksymalnie czas dostawy może wydłużyć się do 10 dni roboczych przy wystąpieniu przyczyn niezależnych od Sklepu lub firmy dostarczającej.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojopryskiwacz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


 


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 15 1090 2688 0000 0001 3448 7643,

b) Kurierowi przy dostawie przesyłki


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres poczty elektronicznej kontakt@twojopryskiwacz.pl.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.


 

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

KBC Krzysztof Barasiński, 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 46.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@twojopryskiwacz.pl. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Podmiot prowadzący sklep internetowy nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@twojopryskiwacz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Poniżej znajdują się informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa uprawnieniach.

I Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma:

 

KBC Krzysztof Barasiński z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Czerwonego Krzyża 46.

II Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 

 1. w celu zawarcia umowy – na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)

 2. w celu wykonania umowy - na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)

 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)

 4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

 5. dla celów archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

 6. dla celów ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f Rozporządzenia)

 

III Informacja o kategoriach danych osobowych, które zbieramy

Zbierane i przetwarzane będą wyłącznie dane, które zostały nam udostępnione przez Panią/Pana

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:

 1. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

 2. pracownikom którzy będą dokonywać bezpośredniego  dostarczania do Państwa przesyłek,

 3. kancelariom prawnym;

 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, takie jak: firmy świadczące usługi informatyczne, usługi księgowe;

 5. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pośrednikom w dokonywaniu płatności.

IV  Informacja o przekazywaniu danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, iż nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

V Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jednego roku licząc od dnia ostatniego kontaktu z Pani/Pana strony
w sprawie zawarcia umowy. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz  dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.


 

Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia udzielonej w tym celu zgody.

VI Informacja o Pani/Pana uprawnieniach

Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymani ich kopii

 2. prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych osobowych

 3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 5. prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych lub zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio wskazanemu podmiotowi

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych

 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketingowy, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację. Powinna Pani/Pan wskazać i uzasadnić swoją szczególną sytuację

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są  w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia,

 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

VII Informacja o profilowaniu

Informujemy, iż Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

VIII Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, za wyjątkiem danych osobowych, których podanie określone zostało jako fakultatywne – podanie danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania wymaganych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

IX Informacja o możliwości cofnięcia zgody i skutkach wycofania zgody.

Informuję, iż w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można wysłać w formie pisemnej na adres: KBC Krzysztof Barasiński, 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 46 lub na adres kontakt@twojopryskiwacz.pl


Przejdź do strony głównej